Договір Публічної Оферти

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до положень статей 633, 641 Цивільного кодексу України, умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Рекламодавців). Замовлення послуг та/або оплата послуг є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче за текстом.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися нашими послугами і мають можливість одержання послуги.

Приватний підприємець Семенчук Роман Васильович (далі – Розповсюджувач) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Рекламодавець), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Розповсюджувача, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання рекламних послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – повна й безумовна згода Рекламодавця на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Послуги – рекламні послуги у сфері виготовлення та/або розміщення реклами, що надаються Розповсюджувачем необмеженому колу Рекламодавців на оплатній основі.

Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Розповсюджувачем за надання певного обсягу послуг для Рекламодавця.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламна кампанія – виготовлення та/або розміщення (розповсюдження) реклами у визначених місцях та/або у визначений спосіб протягом конкретного періоду часу.

Рекламний матеріал – друкована продукція (плакати, паперові постери, вінілові постери); аплікації, мальовані, електронні зображення, інші матеріали, надані Рекламодавцем, що містять Рекламу Рекламодавця або його клієнтів, та які розміщуються на Рекламоносіях відповідно до Адресної програми.

Ротація – узгоджені Сторонами зміни Рекламного матеріалу одного сюжету на Рекламний матеріал іншого сюжету в період проведення Рекламної кампанії, або перенесення Рекламного матеріалу з одного Рекламоносія на інший.

Рекламоносії – рекламні щити стаціонарні, рекламні щити, розташовані на висоті (навісні), світлові короби (стаціонарні та навісні), електронні екрани/табло, конструкції з механічною зміною зображення, рекламні тумби, рекламні стенди (з внутрішнім або зовнішнім освітленням), наклейки усіх форматів, технології, пов’язані з спорудами для розміщення реклами, спеціальні стенди, транспаранти, друкована продукція.

Контрольний макет – оригінал-макет, що відтворює зображення Реклами та який надано/погоджено Рекламодавцем.

Адресна програма — узгоджений Сторонами перелік адрес рекламних місць для розміщення реклами.

Заявка – звернення Рекламодавця до Розповсюджувача у довільній письмовій формі з метою замовлення надання Послуг на умовах даного Договору, із зазначенням бажаного типу реклами, типу спеціальних конструкцій, Адресної програми, періоду розміщення реклами та інших умов, необхідних для оцінки Розповсюджувачем можливості надання таких послуг та проведення розрахунку вартості такої Рекламної кампанії. Направлення Заявки на підставі даного Договору свідчить про згоду Рекламодавця з умовами проведення Рекламної кампанії та з умовами даного Договору.

Підтвердження Заявки – повідомлення Розповсюджувачем Рекламодавця про можливість проведення Рекламної кампанії відповідно до умов Заявки, з розрахунком відповідної вартості Рекламної кампанії та визначення інших умов, необхідних для проведення Рекламної кампанії.

Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов цього Договору Розповсюджувач зобов’язується надавати Послуги, різновід та ціна якіх викладена на сайті : https://uads.net/

1.2. Умови та оплата щодо надання кожного виду Послуг також наведені на сайті : https://uads.net/

Замовлення Послуг

2.1. Акцептом цього Договору є направлена Рекламодавцем є Заявка (обраний та сплачений пакет послуг ), яка погоджена Розповсюджувачем шляхом Підтвердження Заявки. Заявка, на підставі якої Розповсюджувачем не здійснено Підтвердження Заявки свідчить про неможливість надання послуг в межах даного договору за такою Заявкою, та не є односторонньою відмовою Розповсюджувача від даного Договору, відповідно, не є підставою для надання послуг та не є підставою для застосування будь-яких заходів відповідальності до Розповсюджувача. Акцептом цього Договору також є оплата послуг Розповсюджувача на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідній сторінці веб-сайту Розповсюджувача http://uads.net.

2.2. Направляючи Розповсюджувачеві Заявку Рекламодавець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на послуги.

Перед початком користування послугами Рекламодавець зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Рекламодавець не згодний з умовами даного Договору, він зобов’язаний відмовитись від споживання послуг.

У разі незгоди Рекламодавця зі змінами, внесеними Розповсюджувачем у даний Договір або з новими тарифами на послуги Рекламодавець повинен припинити споживання послуг.

2.3. Заявка, Підтвердження Заявки та інше листування Сторін з метою замовлення послуг, підтвердження можливості надання послуг, зміни умов надання послуг або припинення надання послуг тощо здійснюється засобами електронної пошти або (як виключення) за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (Viber, Telegram, WhatsApp). Допустимими адресами електронної пошти для здійснення таких діє є адреси електронної пошти, що зазначені в даному Договорі або додатково надані Сторонами іншій Стороні. Допустимими номерами телефонів/ідентифікаторами для обміну повідомленнями за допомогою Viber, Telegram, WhatsApp є виключно ті номери телефонів/ідентифікатори, що зазначені в даному Договорі або додатково надані Сторонами іншій Стороні. Сторони дійшли згоди визнавати допустимим зазначене вище листування за допомогою електронної пошти та програмного забезпечення для обміну повідомленнями та вважати, що таке листування прирівнюється до обміну документацією з власноручними підписами Сторін (та печатками Сторін, за умови їх використання Сторонами).

2.4. Строк розгляду Заявки становить 48 годин від дати отримання Заявки. Результатом розгляду Заявки є або направлення Підтвердження Заявки, або повідомлення про неможливість надання послуг в довільній формі, або відсутність Підтвердження Заявки у Рекламодавця після спливу строку, визначеного в пункті 2.4 даного Договору на розгляд Заявки. Розповсюджувач не зобов’язаний повідомляти Рекламодавця про причини відсутності Підтвердження Заявки або причини неможливості надання послуг.

Зміст Реклами

3.1. Направляючи Заявку, Рекламодавець бере на себе відповідальність, підтверджує та гарантує Розповсюджувачу, що Реклама, якої стосуються послуги за даним Договором: відповідає вимогам законодавства України за своїм змістом та формою; не є недобросовісною рекламою; не є рекламою, що містить неправомірне порівняння; не є рекламою, що порушує принципи реклами в цілому; не є незаконною рекламою; не є недостовірною рекламою; не стосується товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом; не містить тверджень, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб; не подає відомості та не закликає до дій, які можуть спричинити порушення законодавства; не містить зображень фізичних осіб та/або використовує їх імена без письмової згоди таких осіб; не містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності; не містить реклами про спорудження об’єкта житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується; або без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів; або якщо залучення коштів фізичних та юридичних осіб (у тому числі в управління) для спорудження таких об’єктів здійснюється без дотримання вимог частини третьої статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»; розповсюдження такої Реклами не потребує відповідних ліцензій та дозволів.

3.2. У випадку направлення Заявки на надання послуг з використанням Реклами, яка не відповідає вищезазначеним ознакам, відповідальність за такі дії несе Рекламодавець. У випадку накладення стягнень за розміщення такої Реклами на Розповсюджувача, отримання Розповсюджувачем майнових вимог від третіх осіб або застосування до Розповсюджувача штрафних санкцій, внаслідок невідповідності Реклами умовам даного Договору та законодавству України, Рекламодавець зобов’язується відшкодувати всі зазначені вище витрати Розповсюджувачу протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати здійснення таких витрат Розповсюджувачем.

3.3. Направляючи Заявку, Рекламодавець підтверджує, що має всі необхідні права інтелектуальної власності для використання в замовленій Рекламній кампанії об’єктів прав інтелектуальної власності, при цьому, такі права інтелектуальної власності обов’язково повинні передбачати можливість передачі Рекламодавцем об’єктів прав інтелектуальної власності третім особам (розповсюджувачам реклами) для публічного відтворення або розміщення. У випадку пред’явлення правовласниками або уповноваженими третіми особами претензій Розповсюджувачу щодо використання об’єктів прав інтелектуальної власності, врегулювання претензій та відшкодування понесених Розповсюджувачем збитків покладається на Рекламодавця в повному обсязі.

Права та обов’язки Сторін

4.1. Розповсюджувач має право:

4.1.1. Призупинити Рекламну кампанію Рекламодавця у випадку пред’явлення до Розповсюджувача претензій (у письмовому вигляді) третіми особами, пов’язаних з порушенням чинного законодавства України про рекламу. За умови призупинення Рекламної компанії з причин, передбачених цим пунктом, відповідальності за призупинення Рекламної кампанії Розповсюджувач не несе.

4.1.2. Призупинити Рекламну кампанію у випадку неоплати Рекламодавцем Рекламної кампанії.

4.1.3. За вимогою центральних чи місцевих органів виконавчої влади, розмістити в період проведення Рекламної кампанії на Рекламоносіях Рекламні матеріали з соціальною рекламою чи іншими офіційними повідомленнями. У цьому випадку штрафні санкції до Розповсюджувача не застосовуються, за згодою Сторін строк Рекламної кампанії продовжується на цих Рекламоносіях, а у разі неможливості – на інших вільних Рекламоносіях – на еквівалентну кількість днів, або цей строк відсутності Рекламних матеріалів Рекламодавця на даних Рекламоносіях Рекламодавцем не підлягає оплаті.

4.2. Розповсюджувач зобов’язується:

4.2.1. Надавати послуги на умовах даного Договору.

4.3. Обов’язки Рекламодавця:

4.3.1. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Розповсюджувача.

4.3.2. Не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення Рекламної кампанії або Ротації надати Розповсюджувачу всю необхідну інформацію і документацію для надання Послуг.

4.3.3. Замовляти послуги за даним Договором за допомогою Заявок відповідно.

4.3.4. Не пізніше, ніж за 2 (два) календарні дні до початку проведення Рекламної кампанії або Ротації надавати Розповсюджувачу Рекламний матеріал у достатній кількості.

4.3.5. Відшкодовувати збитки Розповсюджувача у випадках, передбачених даним Договором.

4.3.6. Підписувати надані Розповсюджувачем акти наданих послуг або надавати аргументовані заперечення щодо таких актів. Заперечення щодо якості та/або обсягу Послуг, надані після 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем надання послуг, не можуть прийматись до уваги Розповсюджувачем та не є підставою для неприйняття Послуг Рекламодавцем.

4.3.7. У випадку відмови Рекламодавця від подальшого проведення Рекламної кампанії, повідомляти Розповсюджувача не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення Рекламної кампанії.

4.4. Рекламодавець має право:

4.4.1. Здійснювати контроль за ходом виконання зобов’язань Розповсюджувачем.

4.4.2. Замовляти виготовлення Рекламних матеріалів силами Розповсюджувача з попередньою оплатою такого виготовлення.

Порядок прийняття наданих послуг та порядок розрахунків

5.1. За результатами надання послуг, Розповсюджувач готує та передає Рекламодавцеві підписаний з боку Розповсюджувача акт наданих послуг (далі – Акт). Такий Акт надається Розповсюджувачем протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати завершення періоду надання послуг.

5.2. Рекламодавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання Акту підписати Акт та передати Розповсюджувачеві, або надати аргументовані письмові зауваження до Акту. У випадку відсутності підписаного з боку Рекламодавця Акту або аргументованих письмових зауважень до Акту у Розповсюджувача на 6 (шостий) календарний день від дати отримання Акту Рекламодавцем, такий Акт вважається підписаним Рекламодавцем без зауважень, а послуги вважаються прийнятими Рекламодавцем за обсягом, вартістю та характеристиками.

5.3. У випадку направлення Акту засобами поштового зв’язку або кур’єрської доставки на адресу Рекламодавця, зазначену в реквізитах Сторін у даному Договору, та неотримання такого Акту Рекламодавцем з підстав, що не залежать від Розповсюджувача, такий Акт вважається підписаним Рекламодавцем без зауважень, а послуги вважаються прийнятими Рекламодавцем за обсягом, вартістю та характеристиками на 35 (тридцять п’ятий) день від дати направлення такого Акту Розповсюджувачем Рекламодавцеві.

5.4. Вартість Рекламних пакетів вказується на сайті https://uads.net/ .

5.5. Оплата послуг здійснюється Рекламодавцем шляхом внесення 100% передоплати в національній валюті України.

Захист персональних даних

6.1. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг персональних даних, що передається Сторонами цього Договору, відповідає меті обробки та іншим обмеженням, визначеним Сторонам. Підписання даного Договору свідчить про надання фізичними особами згоди на обробку персональних даних. Сторона Договору, яка передала персональні дані, зобов’язана при отриманні інформації про зміну переданих іншій Стороні персональних даних інформувати про це Сторону, що їх отримала, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання інформації про зміну персональних даних. Сторона договору, що отримала персональні дані, зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них відповідно до вимог ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченим чинним законодавством України. Сторони узгодили, що цим Договором Рекламодавець надає розповсюджувачу право на розміщення інформації про Рекламодавця як про клієнта Розповсюджувача, на повідомлення про Рекламодавця як замовника Реклами у вихідних даних, а також на використання зображення Рекламоносіїв з розміщеною Рекламою Рекламодавця в інформаційних і рекламних матеріалах, в тому числі, але не обмежуючись в засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на сайті Розповсюджувача, на телебаченні, радіо, інших носіях інформації, з метою реклами і інформування про діяльність Розповсюджувача

Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором

7.2. Відповідно до Закону України «Про рекламу», Рекламодавець несе всю відповідальність за порушення законодавства України, що стосуються змісту Реклами.

7.3. Жодна із Сторін не може нести відповідальність за невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо таке невиконання є наслідком порушення іншою Стороною умов цього Договору.

7.4. У випадку порушення Рекламодавцем вимог пунктів 3.1-3.3 даного Договору, Рекламодавець зобов’язується відшкодувати всі понесені витрати Розповсюджувача протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати здійснення таких витрат Розповсюджувачем, та врегулювати претензії третіх осіб, пред’явлені до Розповсюджувача. У випадку порушення Рекламодавцем вимог пунктів 3.1-3.3 даного Договору, Рекламодавець зобов’язується сплатити на користь Розповсюджувача штраф у розмірі 10000 (десяти тисяч) грн. 00 коп. за кожен факт такого порушення.

7.7. Всі можливі спори та розбіжності, що виникли під час дії цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних зобов’язань за цим Договором при наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли після укладення цього Договору та які не могла передбачити жодна зі сторін.

8.2. Обставинами непереборної сили є зовнішні і надзвичайні події: війна або військові дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також їх наслідки; незаконні дії місцевих органів виконавчої влади та їх підвідомчих структур, зміна містобудівної ситуації. При цьому форс-мажорні обставини мають бути підтверджені Стороною, яка посилається на такі обставини, документально.

Строк дії Договору, порядок внесення змін та розірвання Договору

9.1. Договір вважається укладеним з моменту отримання Рекламодавцем Підтвердження Заявки

9.2. Всі зміни й доповнення до даного Договору Розповсюджувачем доводяться до відома Рекламодавця в той же спосіб, як і дана публічна оферта.

Реквізити Розповсюджувача
ПП Семенчук Р. В.
Код за ЄДРПОУ : № 2571015794

61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Слов’янська, 6 кв. 30

IBAN: UA553073500000026009691543001

Валюта рахунку: UAH

Банк одержувача: АТ АКБ “КОНКОРД”

Код банку: 307350

Телефон: 0683581122
Електронна пошта: admin_at_uads.net

Кошик
Scroll to Top